Дружеството е основано през 1947 г. като държавно спедиторско предприятие. До 1997 г. „ДЕСПРЕД“ АД е единствен доставчик и партньор за спедиторски услуги на територията на Република България. В новата си история след 1997 г. дружеството е регистрирано, като акционерно със 75 % собственост на държавата и 25 % частни акционери. „ДЕСПРЕД“ АД е приватизирано през 2000 г. и регистрирано като публично дружество с капитал от 1 928 262 лева, разпределен в 1 928 262 броя безналични, поименни акции.

Основните акционери запазват и развиват дейността, структурата и натрупаните знания, продължават да инвестират в познатата търговска марка – ДЕСПРЕД, символ на професионализъм и доверие.

През 2013 г. в структурата на холдинга се включва и „Порт България Уест“ АД – морско пристанище в гр.Бургас.

CSIF придобива допълнително акции и става мажоритарен собственик в „ДЕСПРЕД“ АД в началото на 2014 г., с размер на участието над 90% от капитала на компанията.

През месец юни 2014 г. CSIF продължи усилията си да възроди традиционните за Република България сфери на икономически дейности и чрез закупуването на RO/RO Passenger ship, възстанови дългогодишната черноморска линия Бургас-Батуми-Новоросийск.

Деспред АД е регистрирано дружество в Търговски регистър на Република България със седалище и адрес на управление:

гр. София 1202,

район Сердика, ул. Веслец № 84

ЕИК: 121018593 / VAT: BG121018593

© Copyright 2019 Деспред