2

 

НПО Осъзнато Единно Гражданско Общество

“Сензитивна образователна градинка за деца”

 

В модерното технологично време, личността и обществото все повече се отдалечават от естествената си среда. Забързания и стресов начин на живот в града  увеличават дистанцията между човека и природата. Образователните модели в детски градини и училища се базират на теоретичното възприятие и все по-рядко на практичното. Увеличаващата се заетост на учители и родители намаляват възможността за пълноценно преживяване и възпитание на подрастващите по отношение на природно и екологично образование. Градската среда е оскъдно пригодена за естествено учене и преживяване на природните процеси, местните общности нямат нужния ресурс и пригодена среда, в която да прилагат откривателски подходи. Сензитивната градина-жива класна стая  се явява адекватно решение на горепосочените проблеми, както за частни лица, така и за детски градини и училища. Предвижда се в зоната да бъдат изградени биологично устойчива зеленчукова градинка, билкова спирала, сензитивна пътека с активности, обособена  жива класна стая с естествени материали, цветни лехи, аквапоник екосистема, компост. Зоната ще бъде проектирана така, че максимално да бъдат застъпени трудови, емоционални и интелектуални процеси, чрез които децата и младежите да получават и затвърдяват основополагащи знания, идеали, ценности и добродетели, между човека и природата.

Първото по рода си място е Пловдив, което ще послужи за стимул и образец.

По съвременните методи на възпитание и образование, Сензитивната образователна градинка-жива класна стая е иновативно  и атрактивно място за разгръщане  потенциала на подрастващия човек. Основните теми, които ще бъдат преподавани, са връзката на човека с природата и законите й, опазването на околната среда и природните ресурси, грижа и разбиране за земята, познание относно биоразнообразието и екосистемите, приложна екология и природосъобразен начин на живот, био-динамично земеделие. Чрез изграждане и поддържане на градина с насаждения, децата ще бъдат практически обучавани и възпитавани на устойчив начин на живот, да полагат грижи за земята, да се трудят, да експериментират, да придобиват социални умения. Знанията ще помогнат за  развитие на физическата, интелектуална и емоционална интелигентност на децата и младите хора. Чрез прилагането на интегрален подход в преподаването, ще се изграждат и затвърждават нови и съществуващи отношения между природа-дете.

Изпълнители: Сдружение ОЕГО, със сътрудничеството на Младежки център към Община Пловдив, предоставящ парцел, за осъществяване на проекта.

Планът за реализиране на проекта е 9 месеца, а създадената общност от подрастващи ще бъде дългосрочно ангажирана- целогодишно и ежегодно.

Общата цел е да се създаде  естествена учебна среда, за подрастващите.  Обучение на хармонично взаимодействие с природата и ресу

рсите, на добродетели и ценности. Създаване на устойчива еко система по  иновативни модели прилагани в съвременното стопанство.

Конкретни цели:

Да се създаде нов модел на местна общност от деца, възпитатели, родители, съмишленици и приятели. Чрез работата и обучението в класната стая и градината, у подрастващите да се култивират трайни добродетели и ценности и да се заложат модели за хармоничен начин на живот.

Сензитивната образователна градинка да бъде място за практическо обучение чрез преживяване и игра за деца и младежи, създаваща правилно отношение, човек-природа- потребител-природен ресурс-производител. Осъзнаване на взаимовръзките и приложението на природните закономерности в биологичното земеделие. Запознаване с традиционни и модерни модели на устойчиво земеделие и приложението му в семейното стопанство. По примера на малкото стопанство за конвенционалното. Ролята на участниците в целия цикъл от производството до потреблението, осъзнаване на процесите.

Общ бюджет на проекта: 10 000 лв.

 

Гласуването приключи.

Powered by COREFIN1.

© Copyright 2019 Деспред