29„Гражданска инициатива за българската култура“

„Сподели култура, помогни с изкуство”

 

Проектът „Сподели култура, помогни с изкуство” е насочен към деца и юноши, между 12 и 18 години лишени от родителска грижа. Необходимостта от досег с култура и изкуства при израстването на всяко дете е от особено значение за формирането му като личност и гражданин. Възможностите за творчески изяви , поради обективни и субективни причини и фактори, на деца и юноши живеещи в защитени жилища, но  лишени от родителска грижа  са ограничени.  Още по-ограничени са възможностите на тази подрастваща социална група да представи своите таланти и дарби публично.

Този проект  ще даде възможност участниците в него да се запознаят и практикуват  с три различни изкуства – театър, танц и изобразително изкуство. С децата и юношите ще работят професионални творци, а резултатът от тяхната съвместна работа ще бъде публично представена.

Проектът „Сподели култура, помогни с изкуство”  се характеризира с три основни функции – социална, образователна и културна.

Този проект може да прерасне и във фестивал по изкуствата за деца и юноши живеещи в защитени жилища.

Проектът „Сподели култура, помогни с изкуство“ цели чрез практически работилници да запознае участниците с три различни изкуства – театър, танц и изобразително изкуство. В рамките на една седмица, всяка група ще има лекционни и практически часове в тези три направления. Съвместно с Агенцията за социално подпомагане, ще бъдат селектирани три защитени жилища  от три населени места.

Във финалния етап на  проекта се предвижда  резултатите да бъдат публично представени  в трите населени места, като по този начин ще се даде възможност за социализиране на трите работни групи и споделяне на наученото в рамките на проекта.

Предвижда се и финална кръгла маса в присъствието на всички участници, преподаватели, медии и общественост.

Чрез осъществяването си, проектът реализира следните общи и специфични цели:

-  Дава възможност на деца и юнощи от защитени жилища да  открият и/или развият своите творчески способности;

- Създава и/или обогатява техните знания и познания в творческия процес на три вида изкуства, които много често са взаимосвързани на сцената – театър, танц и изобразително изкуство;

- Провокира формиране на потребности от комуникация с различните видове изкуства като начин на себеизразяване и желание за понататъшно развитие чрез изкуство;

- Социална функция – предлага свободен и дългосрочен достъп до проекта;

- Обрзователна функция – повишаване на знания и духовни потребности в областта на театъра, танца и изобразителносто изкуство.

- Културна функция – поставя база за формиране на културни ценности, като предпоставка за разширяване кръга от потребности за разбиране на различните видове изкуства.

 

Общ бюджет на проекта:  9 860  лв.

Гласуването приключи.

Powered by COREFIN1.

© Copyright 2019 Деспред