3522 СУ “Георги С.Раковски”

“Училище модел в превенцията на интернет зависимостта сред учениците “

 

Използването на Интернет е част от информационното общество в което живеем и заема все по-съществено място в ежедневието ни. Това е необратим процес, с неоспорими ползи, но редом с тях все по-голяма социална значимост придобиват рисковете и опасностите до които води прекомерната му употреба.

Темата на настоящия проект не е свързана с безопасното ползване на Интернет в прекия и широко искутиран смисъл, а има за цел да основоположи ангажираност на училищната институция към опасността от компютърна зависимост сред подрастващите. Множество изследвания и разработки акцентират върху негативните последици и опасностите от прекомерната употреба наинтернет. Те имат проявления както на физическо, така и на психологическо ниво и пряко рефлектират върху качеството на живот.

Цялата палитра от негативни последици върху здравето придобива още по-големи и плашещи  измерения, когато се отнася до подрастващите, предвид тяхната  физическа и психическа незрялост и специфични потребности, свързани с периода на личностното им съзряване.                                                                                                  Детският мозък и имунната система на децата също са в процес на развитие, поради което негативните въздействия могат да водят до много по-тежки и сериозни последици. Не на последно място пристрастяването към интернет рефлектира директно върху учебния процес, тъй като води до затруднени възприятия, трудности при домашната подготовка, липса на достатъчно сън и не отделяне на необходимото време за учене. Като краен резултат при учениците, с интернет зависимост се наблюдава по-често занижен успех, формална и слаба подготовка и незадоволителни резултати в училище. Някои изследвания стигат до там, че откриват зависимост между интернет пристрастяването и синдрома на хиперактивност и дефицит на внимание.

Предвид изложеното, необходимостта от превенция на интернет зависимостта и реализациятана такъв проект са от изключителна и неотложна необходимост.

Считаме, че училището е онова място, което трябва да образова,създавайки качествени предпоставки това да се случва по един гарантиран начин, както и да осигурява среда на сигурност, защитеност, грижа и отношение към своите ученици.

22 СУ „Георги С.Раковски“ е училище със силно развита общност от ученици, учители и родители, което ни дава увереност в успешното реализиране на проекта.

Подобна инициатива е първа по рода си в България, като до настоящия момент не е известно да е организирана и провеждана превенция на този вид зависимост сред децата.

Предвид сериозността на изложената проблематика и тенденциите към задълбочаването й, това, че тя засяга най-узявимата социална група в лицето на нашите децата и не на последно място – че инициативата произтича именно от училището, независимо и въпреки затрудненията в които е принудено да функционира към днешна дата,  този проект има национална значимост и изцяло съответства на търсенията на организаторите за принос към положителна промяна на взаимоотношенията и начина на живот в съвременното общество.

Вярваме, че ако всички заедно положим усилия, ще може да променим качеството на живот на децата ни, да гарантираме тяхното бъдеще и да възвърнем значимостта и ролята на българското училище.

Общата цел на проекта е изграждане на ангажираност на училищната  институция към проблемите, свързани с интернет зависимостта на учениците и превръщане на 22 СУ “Георги С. Раковски”в училище модел при тяхното преодоляване.

Конкретни цели:

  1. 1.  Превенция на зависимостта от интернет сред учениците чрез изграждане на здравословна жизнена среда и участие в алтернативни форми на ангажираност;
  2. 2.  Осигуряване на информираност и достъп до информация за неблагоприятните последици от прекомерното ползване на интернет и предоставяне на съвети за това как да се контролира това ползване;
  3. 3.  Изграждане на училищен капацитет за ограничаване на зависимостта от интернет сред учениците чрез организиране и провеждане на обучения по темата на училищната общност в лицето на учители, родители и ученици-доброволци;
  4. 4.  Реципиране и прилагане на добри международни практики в областта;
  5. 5.  Въвеждане на мерки и действия по превенция на зависимостта от интернет във всички училища чрез мултиплициране на опита и добрите практики от 22 СУ “Георги С. Раковски”, създадени в изпълнение на настоящия проект;

 

Общ бюджет на проекта: 16 000 лева

Размер на исканите средства от Деспред:10 000лева

 

Гласуването приключи.

Powered by COREFIN1.

© Copyright 2019 Деспред