6

Сдружение „Ахури”

“Демонстрационна програма за ресоциализация и реализация чрез личен труд “

В страната има 16000 хора с увредено зрение, 4800 с трайни физически увреждания и 10000 инвалидизирани по общо заболяване. 45% от тях могат да се изхранват с труд, но никой не ги взима на работа поради увреждането. С „изменения и допълнения” към Национална програма „Помощ за пенсиониране” от март 2016 г. образованите безработни с навършена възраст и недостигащ осигурителен стаж за право на пенсия по чл. 68 ал. 1 и 2 от КСО бяха „изхвърлени” от програмата без шансове да се пенсионират (не могат да си „купят” стаж поради нисък финансов статус), нито да работят според образованието си (никой не ги наема поради възрастта). И едните, и другите изпадат в състояние на стрес и пълно обезверяване.

Този проект е пилотен – чрез хендмейд-програма се постигат едновременно три ефекта:

1/ ресоциализация  чрез превенция на стреса;

2/ реинтеграция чрез личен труд, вкл. и на пазара на стоки и услуги;

3/ визуализация и публичност чрез сайт-платформа и експониране на създадения от тях  в проекта продукт.

Основна цел: прилагане на хендмейд-програма за преодоляване на стресови състояния вследствие обезвереност, безработица и финансов статус под необходимия минимум, залагане на запазените интелект, образование и трудови навици при визирана целева група:  хора с увреждания, висшисти в принудителен неплатен отпуск по КТ над 6 месеца, безработни висшисти с навършена възраст и недостигащ стаж за пенсиониране по КСО за успешната им по-нататъшна себереализация.

Подцели:

а/апробиране от пилотна целева група на хендмейд-методика за превенция на стреса с личен труд в рамките на проекта;

б/създаване от същата група на хендмейд-експонати в настоящия проект;

в/публичност на резултатите чрез сайт-платформа и участие в изложения със създадените в проекта експонати.

Общ бюджет на проекта: 10000 лв.

 

Гласуването приключи.

Powered by COREFIN1.

© Copyright 2019 Деспред