8

Сдружение „Бъдеще за всички“

„Младежи в действие“

Град Лом се намира в северозападната част на България и наброява 22,305 души според последното преброяване от 2011г., от които  42% (9,368 души) се определят като роми. Според данни на ЕВРОСТАТ, северозападния регион на България, в който попада и нашият град, е най-бедния регион от 271 региона общо за цялата Европейска общност.

Основният проблем пред младите хора е липсата на алтернативи – в сферата на образованието, за оползотворяване на свободното им време, за практикуване на спорт, за трупане на практически опит в дадена професия. Просто, защото в Лом няма нищо – няма работа, няма средства, няма динамика, хората са се фокусирали върху битовото си оцеляване и пренебрегват всичко останало като неприоритетно.

В повечето случаи младите хора не знаят къде, какво да търсят и няма кой да им посочи пътя. За това няма решителност и поемане на отговорност за постъпките им. Поради тези причини основната полза от реализирането на настоящия проект се явява възможността младите хора в Лом да получат шанс за развитие. Този шанс ще се яви под формата на информация за това към кого, как, къде и защо трябва да се обърнат за съдействие. С проектните дейности ще ги научим, че промяната е на крачка разстояние, но тази крачка трябва да се направи самостоятелно и осъзнато, така че и след приключване на проекта те да продължат да развиват себе си.

Общата цел на проекта „Младежи в действие” е да създаде условия за активиране на 30 младежите от ромски произход в община Лом в посока ангажиране на вниманието и свободното им време в дейности, които биха повишили социалния им капацитет и в дългосрочен план биха ги въвлекли в продължаващо обучение, заетост или в подкрепа на други граждани от уязвими групи.

Специфичните цели:

-        Активизиране на 30 млади хора в 5 малките населени места чрез въвличането им в различни образователни дейности, подчинение на принципите на неформалното образование, чрез които ще придобият ключови умения за последваща реализация;

-        Осигуряване на ефективен достъп до информация и услуги на млади хора в 5 малки населени места и селски райони чрез работа на терен;

Повишаване на нивото на информираност на младите хора от ромски произход в гр. Лом относно възможностите за развитие на знания и умения чрез участие в различни младежки проекти, инициативи, обучения, акции, стажове и програми на местно и национално ниво;

 

Общ бюджет на проекта:  6000 лв.

 

Гласуването приключи.

Powered by COREFIN1.

© Copyright 2019 Деспред