Деспред АД разполага с многофункционални логистични терминали с покрити складови помещения на обща площ над 21000 кв.м. и над 49000 кв.м. открити специализирани складови площи в София, Пловдив, Бургас, Димитровград.
В терминалите на Деспред се извършва логистична обработка и съхранение на палетизирани и насипни генерални товари, групажни пратки и комплектни автомобилни, вагонни и контейнерни товари.

В складовете на Деспред АД се предлагат следните услуги:

Свободно складиране

special-storage

Деспред АД разполага с открити и закрити складови площи за съхранение на общностни или освободени извънобщностни стоки за неопределено време.

Временно складиране

warehousing-free

Деспред АД има разрешение от Агенция “Митници” за откриване и управление на временни складове, в които за определения от Закона за митниците срок могат се поставят под митнически режим разни стоки, без стоките по глава 32 и 33 на Митническата тарифа на Република България. Временните складове са обезпечени с банкова гаранция и застраховка съгласно ОСУ на НСБС.
Временните складове са места, предварително одобрени от митническите органи за временно складиране на стоки. Предназначени са за съхраняване (престой) на стоки, за които е подаден митнически манифест и не са получили митническо направление. За манифестираните стоки трябва да бъдат извършени съответните формалности за получаване на митническо направление в следните срокове:

 • 45 дни от датата на подаване на митническия манифест за стоки, превозвани с морски транспорт;
 • 20 дни от датата на подаване на митническия манифест за стоки, превозвани с транспорт, различен от морския.

Воденето на материалната отчетност за временните складове е задължителна. Материалната отчетност се води от складодържателя.

Митническо складиране – тип А

warehousing-temp

Деспред АД разполага със складове, лицензирани от Агенция “Митници” за митнически икономически режим (склад тип А).
Режимът митническо складиране разрешава поставянето на чуждестранни стоки под режим в митнически склад – одобрено от митническите органи място, което е под митнически контрол, където могат да се складират стоки при определени условия. Митническият склад може да бъде обществен или частен. Общественият склад е предназначен за складирането на стоки от всички лица. Обществените складове от тип А и В се управляват от складодържателя (местно лице), на което е издадено разрешението за откриване и управление на митнически склад.
За поставяне на стоките под режим митническо складиране се изисква представяне на обезпечение на митническото задължение, което може да възникне за стоките, както и на другите държавни вземания, когато това е определено в съответния специален закон.
За режим митническо складиране обезпечението е 15 на сто от размера на вносните митни сборове и 15 на сто от размера на данъка върху добавената стойност (ДДС), съгласно разпоредбата на чл. 60, ал. 1 от ЗДДС.
В съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от Закона за акцизите, за стоките, подлежащи на облагане с акциз, пълният размер на акциза се обезпечава с депозит в пари или банкова гаранция.
Воденето на материалната отчетност за всички типове складове е задължителна. Материалната отчетност за складовете тип A се води от складодържателя. Престоят на стоките под режим митническо складиране е неограничен.

Съпътстващи складови услуги

air-transport

Деспред АД предлага следната логистична обработка на пратки/товари в своите терминали:

 • разтоварване, товарене и претоварване на стоки/товари;
 • измерване теглото на пратки на сертифицирани везни;
 • опаковане, преопаковане, етикетиране, сортиране, стречоване, чемберосване и палетизиране на стоки;
 • консолидиране на пратки;
 • складова логистика;

Складови терминали на Деспред АД
Терминал Деспред - София

Намиращ се в непосредствена близост до центъра на София, терминалът на 37 000 кв.м. обща площ разполага с административна сграда, покрити складови площи и площ за обработка на товари. Терминалът предлага:

 • Организиране на международен автомобилен транспорт на групажни, частични и цели товари;
 • Консолидация/групиране на пратки в собствени складове, включително възможности за консолидация/дистрибуция на пратки, предназначени за транспорт по вода, пристигащи чрез автомобилен транспорт;
 • Дистрибуция до краен получател в София и страната;

Цялостна митническа обработка на стоки, свободни складове и складове под митнически контрол, банкова гаранция при режим транзит, включително за акцизни стоки.

Как да стигнем

Терминал Деспред - Пловдив

Терминалът разполага с 1046 м2 закрити складове, разпределени, както следва:

 • Митнически склад (тип А, 687 м2), състоящ се от 2 складови помещения: на територията на Митница Пловдив и в близост до Пловдивския панаир, на ул. Рогошко шосе № 5 (в двора на бившия завод „Напредък“),
 • Свободен склад (359 м2), намиращ се на територията на Митница Пловдив.

Терминал Деспред-Пловдив предлага:

 • Свободно, временно и митническо складиране;
 • Претоварване от едно на друго превозно средство с мотокар на територията на Митнически терминал Пловдив;
 • Преместване на тежки машини с ролки;
 • Две общи банкови гаранции и обезпечаване на всички видове транзитни операции;
 • Митническо представителство.
 • Транспортни услуги.
Терминал Деспред – Димитровград

С обща площ от 22 000 кв.м., разположен на 12 км. от международен път Е-80 /Истанбул-Пловдив/, терминалът разполага със собствено ЖП трасе, интегрирано с националната ЖП мрежа, готова площадка за обработка на товари и подходяща за поддрържка на основните терминали и обслужване на регионални товаропотоци складова база, включваща покрити складови площи.
Терминал Деспред-Димитровград има следните възможности:

 • Контейнерен терминал;
 • Контейнеризация/деконтейниризация;
 • Набиране на товари за ЖП експедиция – насипни/контейнери;
 • Групажни товари, пътуващи по ЖП;
 • Претоварване на автомобили пътуващи от/за Иран;
 • Митническо оформяне и складиране;

Как да стигнем

Терминал Деспред – Бургас

Деспред-клон Бургас разполага с мултифункционален складов терминал, разположен на 15 км от пристанището, в кв. „Долно езерово“, който включва 5 покрити складови помещения за съхранение на генерални товари с обща площ 5 980 кв.м и 12 000 кв.м открити специализирани складови площадки. Два от складовете са с окачени локални товароподемни съоръжения (електротелфери, т.с. 3т.) и имат разрешение за временно и митническо складиране на стоки. Функционира сертифициран склад за съхранение на хранителни стоки, както и сертифициран склад за стоки под контрола на ЗОБВВПИ.
Складовете имат двустранно рампи и едностранно ж.п. подход с 4 коловоза (собствен индустриален жп клон). Осигурена е възможност за достъп на товарни автомобили във всички складове. Тегленето на МПС (вкл. по оси) се осъществява с електронна автовезна (до 50 тона). Претоварните операции от/на автомобили, вагони и контейнери се осъществяват с мотокари и козлови ел. кранове. Складовата база притежава специализирана контейнерна площадка за съхранение на 4000 бр. TEU, както и мобилен автокран за обработка на 20` и 40` контейнери.

Как да стигнем

„Порт България Уест“ ЕАД

„Порт България Уест“ АД е учредено през 1999 г., управлява пристанище за обществен транспорт с удостоверение за експлоатационна годност №230 от Министерството на транспорта и е разположено в североизточната част на Бургаският залив.

Пристанището е напълно интегрирано с националната транспортна система. Собствена железопътна мрежа обслужва всяко корабно място, а пътни връзки водят до основните околовръстни артерии на града. Пристанището дава възможност за най-кратко и безпроблемно продължение на логистичните схеми и транспортни коридори към/от Русия, бившите съветски републики, Грузия, Армения, Иран и Казахстан.

Възможности:

 • Пристанището разполага с 4 корабни места с газене: 8.5 м, 7.50 м, 6.00 м. и 5.00м.
 • Разполага със 100 т. мобилен кран, подходящ както за обработка на контейнери, така и за тежки и извънгабаритни товари, 4 пристанищни крана с товароподемност от  6 т. и 12 т.
 • Кош-таварачна машина „Катепилар“, с обем на кофата-8 куб.м.
 • Закрити складови площи – 5500 кв. м.
 • Открити складови площи – 7000 кв. м.
 • Автомобилна везна

Пристанището разполага с изключително квалифициран персонал от механизатори, докери и стифадори.

Територията на пристанището е лицензирана от Българските митнически власти като ‚Свободна зона‘, което е голямо предимство за всякакъв вид бизнес с транзитни товари.

Порт България Уест обработва годишно 400 000 тона от преобладаващите генерални товари: цитрусови плодове, цветни метали и стомана, течни товари (изключващи нефтени), дървени плоскости и трупи, тухли, гипсови изделия, палетизирани товари/каси, насипни товари.

Пристанището е отворено денонощно и под непрекъкната охрана, което гарантира на нашите клиенти високо ниво на обслужване, сигурност и защита.

© Copyright 2019 Деспред