Превоз на опасни товари с железопътен транспорт – изисквания и предимства – част 1

Качествен превоз на опасни товари с железопътен транспорт 1
Качествен превоз на опасни товари с железопътен транспорт от качествена фирма

Всяко транспортиране на опасно вещество включва известен риск от инцидент, но голяма част от бизнесите разчитат на превоз на опасни товари с железопътен транспорт. В следващите редове ще разясним най-общо какви са правилата при превоз на опасни товари с железопътен транспорт, каква е процедурата при превоз на опасни товари с железопътен транспорт и каква е системата за идентифициране на риска. Ще завършим с предимствата и недостатъците при превоз на опасни товари с железопътен транспорт.

Днес използването на превоз на опасни товари с железопътен транспорт е много популярно и използвано. И все пак въздействието на случайни фактори и събития може да доведе до авария с изтичане на опасни вещества. Инциденти от този вид при превоз на опасни товари с железопътен транспорт застрашават не само безопасността на железопътния транспорт, но и живота и здравето на хората и животните и са особено вредни за околната среда. Трябва да се каже, че за предотвратяване на възникването на инциденти при превоз на опасни товари с железопътен транспорт трябва да се спазват правилата на Правилника за международен превоз на опасни товари по железопътен транспорт (RID или Réglement concernant le transport international ferroviaire marchandises dangereuses). Тези правила трябва да се спазват преди всичко от изпращача и превозвача при превоз на опасни товари с железопътен транспорт, но не е възможно да се осигури достатъчна защита на населението и околната среда без активното участие и отговорност на населението. 

Правилник на международен превоз на опасни товари с железопътен транспорт

Европейският съюз издаде множество директиви и регламенти за превоз на опасни товари с железопътен транспорт, които целят да гарантират безопасността на този вид дейност. Основен е правилникът RID, който определя всички необходими изисквания, на които трябва да отговарят превозвачите при превоз на опасни товари с железопътен транспорт, и който периодично се актуализира. При спазване на условията за превоз на опасни товари с железопътен транспорт съгласно RID от отделни участници, до голяма степен се елиминира възможността за произшествие с последваща заплаха и за здравето и живота на хората, както и за имуществото и околната среда.

Качествен превоз на опасни товари с железопътен транспорт 2
Качествен превоз на опасни товари с железопътен транспорт – цени и ползи

Правната рамка за международен превоз на опасни товари с железопътен транспорт предвижда следните условия:

– класификация на стоките за превоз на опасни товари с железопътен транспорт, включително техните критерии за класификация и съответните методи за изпитване; използване на опаковки (включително смесени опаковки);

– използване на резервоари (включително пълнене);

– процедури за пратка при превоз на опасни товари с железопътен транспорт (включително етикетиране на всеки пакет, поставяне на голям етикет върху транспортното средство, маркиране на транспортното средство, необходими документи за превоз);

– изисквания относно конструкцията, изпитването и одобрението на опаковки и резервоари при превоз на опасни товари с железопътен транспорт;

– използването на транспортни средства при превоз на опасни товари с железопътен транспорт (включително товарене, смесено товарене и разтоварване).

Разгледайте повече за митнически услуги

Правилник на международен превоз на опасни товари с железопътен транспорт

Scroll to Top